Regulamin
                                                    
                                                                          §1
                                                             Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.beturkus.pl jest platformą prowadzoną przez firmę: Joanna Kawecka beturkus z siedzibą w Krakowie, ul. Kantorowicka 75, 31-763 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6782654864, numer REGON: 368965040.

Dane kontaktowe:
adres pocztowy:
Joanna Kawecka beturkus
ul. Kantorowicka 75
31-763 Kraków
adres poczty elektronicznej:
beturkus@sklep715483.shoparena.pl

2. Niniejszy Regulamin zawiera ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego w domenie www.beturkus.pl. Załącznikami do niniejszego Regulaminu jest wzór oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a także wzór zgłoszenia reklamacyjnego.

3.Podstawę prawną ninejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
a. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2002r. Nr.101, poz. 926),
b. Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827),
c. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013r., Dz.U. z 2014r.poz. 121).

4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Sklep- sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej www.beturkus.pl, w ramach którego zawierane są umowy sprzedaży na odległość,
Sprzedawca- Joanna Kawecka, będąca właścicielem Sklepu,
Klient- podmiot (w tym Konsument), dokonujący zakupów w Sklepie,
Konsument- Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą,
Produkt/Towar- rzeczy ruchome które mogą być zakupione przez Klienta w Sklepie, wykonane w całości lub w większości ręcznie,
Zamówienie- procedura prowadząca do zawarcia Umowy sprzedaży przy wykorzystaniu udostępnionego na stronach Sklepu formularza zamówienia, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy,
Koszyk/Formularz Zamówienia- formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie,
Konto Klienta- zbiór informacji o Kliencie (dane adresowe Klienta, historia jego zamówień) znajdujący się w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,
Cena- cena jednostkowa Towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT, bez Kosztów dostawy,
Koszty dostawy- koszty dostarczenie Towaru, które pokrywa Klient,
Płatność- zapłata za Towar nabyty przez Klienta w Sklepie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób wybrany przez Klienta podczas dokonywania Zamówienia,
Umowa zawarta na odległość- umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
Umowa sprzedaży- umowa zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru,
Regulamin- niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę,
Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Klient korzystający z Serwisu internetowego jest zobowiązany do:
a. korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b. Korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
c. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
d. korzystania z Serwisu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Serwisu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

6. Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, na zasadach określonych w Regulaminie. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy użyciu systemu teleinformatycznego.

7. Klient zobowiązuje się do podania w Formularzu Zamówienia prawdziwych i poprawnych danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez Sprzedawcę szkody, wynikające z tego faktu.

8. Przed dokonaniem Rejestracji lub złożeniem Zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.


                                                                            §2
                                                             Składanie zamówień

1. Gemet świadczący drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Serwisu internetowego pod adresem www.beturkus.pl.

2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Serwisu internetowego po zalogowaniu się.


3. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient może przeglądać asortyment Serwisu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta.

5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Serwisie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

6. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto Klienta.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do jego Konta Klienta.

8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk ''Zarejestruj się''. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Serwisu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz hasło.

10. Zakupów w Sklepie internetowym pod adresem www.beturkus.pl można również dokonać jako gość (bez zarejestrowania Konta Klienta). Procedura złożenia zamówienia przedstawia się w sposób następujący:
a. Klient, klikając na Towar lub opis Towaru, przechodzi do strony ze szczegółami dotyczącymi m.in. rodzaju, wielkości lub przeznaczenia Towaru. Towar jest umieszczany w ''Koszyku'' poprzez podanie żądanej ilości Towaru i kliknięcie na symbol ''Do Koszyka'' zakupów.
b. Klikając na przycisk ''Koszyk'', wyświetlany w prawym górnym rogu Sklepu, Klient przechodzi do strony, na której może w dowolnym momencie sprawdzić produkty w ''Koszyku" i w razie potrzeby dokonać zmian.
c. Jeśli Klient chce sfinalizować zamówienie, przechodzi dalej. Zarejestrowani Klienci mogą podać tutaj swój adres e-mail i hasło, aby skorzystać z zapisanych informacji w celu realizacji zamówienia. Alternatywnie Klient może zarejestrować się jako nowy użytkownik albo kontynuować zakup bez konieczności rejestracji jako gość. W takim wypadku Klient musi w następnym kroku podać swój adres i dane do rachunku. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji Zamówienia.
d. Następnie Klient wybiera sposób dostawy.
e. Następnie Klient wybiera sposób płatności.
g. Zamówienie zostaje odesłane poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam". Oznacz to, że wiążąca oferta kupna została złożona. Wówczas Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie na podany adres e-mail (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione przez Klienta Towary, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

11. Sklep może zmienić asortyment Towarów w Sklepie, ich Ceny oraz Koszty dostawy. Nie zmieni to umowy zawartej przed przedmiotowymi zmianami. 

12.Wszystkie oferowane w Sklepie Towary są wykonane w całości lub w większości ręcznie z najwyższą starannością. W zakresie wymiarów mogą nieznacznie odbiegać od opisów zamieszczonych w Sklepie (tj.+/-1cm).

13. Sprzedawca oferuje do sprzedaży Towary wyłącznie w ilościach detalicznych.

14. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

15. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zamówiony przez niego Towar może być niedostępny w chwili złożenia Zamówienia w magazynie Sklepu, co może mieć wpływ na czas realizacji Zamówienia.

16. W przypadku braku zamówionego Towaru w magazynie Sklepu i niemożliwości zdobycia go na czas realizacji określonego w Zamówieniu, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku, Klient może zażądać zwrotu uiszczonej należności i tym samym zrzec się wszystkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożliwością realizacji zamówienia.


                                                                            §3
                                                            Cena i Koszty dostawy

1. Wszystkie ceny na stronie www.beturkus.pl podawane są w złotych polskich i są zwolnione z VAT (ze względu na nieprzekroczenie limitu wartości sprzedaży w ubiegłym roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i 9)).
Ceny znajdujące się przy danym Towarze, nie zawierają Kosztów dostawy.


2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie www.beturkus.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym Kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

3. Informacje o cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej firmy www.beturkus.pl i zamieszczone każdorazowo przy prezentowanym Towarze.

4. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności Ceny oraz Kosztów dostarczenia Towaru:
a. płatności online: przelew natychmiastowy,
b. tradycyjny przelew bankowy,
c. gotówka ( dotyczy odbioru własnego towaru ).
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.


5. W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności opłaty na rachunek bankowy, Klient zobowiązuje się dokonać płatności w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia . Wiążący jest dzień wpływu płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy. Po upływie tego terminu, zamówienie jest anulowane. 

6. Dane do przelewu:
Rachunek bankowy: PKO Bank Polski SA
Numer konta: 16 1020 2906 0000 1302 0396 5696
Tytuł przelewu: numer zamówienia

Zamawiający: Imię i Nazwisko
Kwota przelewu: końcowa suma rachunku.

7. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

8. Paragon lub faktura każdorazowo zostają załączone do dostarczanego Towaru.


                                                                            §4
                                                                       Dostawa

1. Zamówiony Towar dostarczany jest na adres wskazany w zamówieniu.


2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Jeżeli w ofercie nie jest podane inaczej, czas dostawy wynosi do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy zostają naliczone według obowiązujących cenników firm kurierskich, Poczty Polskiej, Paczkomatów Inpost.

5. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

6. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
a. odbiór osobisty w siedzibie firmy tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym ze Sklepem,
b. przesyłka kurierska- wysłana za pośrednictwem DPD,
c. przesyłka- wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej,
d. przesyłka- wysłana za pośrednictwem Paczkomat InPost

7. Podczas odbioru zamówienia prosimy o dokładne sprawdzenie, czy Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Przy odbiorze paczki, przed podpisaniem listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować Sprzedawcę.

8. W celu bezproblemowej realizacji zamówienia, Sprzedawca przekazuje odpowiedniej firmie dostawczej adres mailowy i numer telefonu klienta. Przekazanie adresu mailowego i numeru telefonu jest obowiązkowym elementem zawieranej Umowy kupna w Sklepie.


                                                                           §5
                                                     Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz.827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że Towar nie był używany. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.


2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednorazowego oświadczenia. Oświadczenie może być złożone telefonicznie lub w formie pisemnej np. listownie lub za pomocą poczty elektronicznej.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty, niezwłocznie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten sam sposób, w jaki wpłynęła do Sprzedawcy płatność. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania Towaru.

6. Zwrot jest skuteczny tylko, jeśli zachowany został termin 14 dni. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru, nie przyjmuje zwrotów Towaru za pobraniem.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie Towar, który nie jest zniszczony i jest kompletny. 


                                                                           §6
                                                        Postępowanie reklamacyjne

1. Gemet zobowiązany jest do dostarczenia Klientom Towaru bez wad fizycznych i prawnych. W celu oceny wad fizycznych należy w szczególności opierać się na opisie Towaru zamieszczonego każdorazowo przy prezentowanym Towarze. Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy, o ile wada jest istotna.


2. Powyższe uprawnienia z tytułu rękojmi przysługują tylko Klientom będącymi Konsumentami. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem rękojmia za wady jest wyłączona.

3. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres beturkus@sklep715483.shoparena.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji, dokumentację fotograficzną wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 7 dni od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

4. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

5. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

6. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

7. Sprzedawca odpowiada w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne w zakresie art.556 i następne Kodeksu Cywilnego.

8. W celu złożenia reklamacji, należy należy wypełnić formularz reklamacyjny, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu.

9. Reklamacje można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar Sprzedawcy. Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu.

11. Koszt wysyłki ponosi Klient. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca dodatkowe koszty przesyłki, poniesione przez Klienta.

12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się do doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z zawartą Umową sprzedaży, poprzez:
a. nieodpłatną naprawę,
b. wymianę Towaru na nowy,
c. zwrot koszów Towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez Klienta (gdy naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie jest możliwa).

13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta oraz odeśle Towar wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.

14. Sprzedawca nie odpowiada za konsekwencje nieprawidłowego użytkowania Produktów lub ich niewłaściwej konserwacji (np. przy użyciu detergentów).

15. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur  dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne adresy.php.

16. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art.37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.


17.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

18. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


                                                                            §7
                                                                Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Serwisu internetowego nie może naruszać praw Klienta.


2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta klienta w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Usługodawca poinformuje Klienta o planowanym podjęciu działań, o których mowa w ust. 1 z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem wskazując na podstawy zablokowania bądź usunięcia Konta Klienta. Blokada bądź usunięcie Konta Klienta nie powoduje przerwania lub zawieszenia realizacji zamówienia zgodnie z okresem abonamentowym.

4. Wszelkie informacje o towarach, umieszczone w ramach Serwisu, w szczególności opisy, skład oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Zdjęcia wyrobów umieszczone w ramach Serwisu internetowego są jedynie przykładowe i służą ich prezentacji.


                                                                            §8
                                                            Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym www.beturkus.pl.


2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.

3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.

4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: "Polityka prywatności".

Załączniki do pobrania:
1/Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży
2/Zgłoszenie reklamacyjne

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl